Omgevingsrecht en bouwen

De Omgevingswet (vermoedelijke inwerkingtreding: 1 januari 2023), de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestaande Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Grondexploitatiewet, de Crisis- en herstelwet, de Mijnbouwwet, de Wet inrichting landelijk gebied, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, anterieure overeenkomsten, provinciale inpassingsplannen, bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, parkeren, planschade, structuurvisies, provinciale verordeningen, tracébesluiten, woonwijken, havengebieden, binnenstedelijke herontwikkeling, glastuinbouwgebieden, bedrijventerreinen, (verboden) staatssteun, slopen, etc. Caland Advocaten beschikt over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen en is graag bereid om u van advies te voorzien. Ook en in het bijzonder over renewable energy projecten, zowel onshore als offshore.