Cookie Statement (NL)

Via deze website kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de website: www.caland.nl
Hieronder legt Caland Advocaten uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de website van Caland Advocaten worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan deze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover Caland Advocaten met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt, verwerkt Caland Advocaten die conform de Privacy Statement.

Cookies op deze website

Via deze website worden functionele (noodzakelijke) cookies en analytische cookies geplaatst.

Functionele (noodzakelijke) cookies

Caland Advocaten gebruikt een functionele cookie die noodzakelijk is om het navigeren over de websites mogelijk te maken. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie.

Deze cookie kan alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde personen. Caland Advocaten deelt de hiermee verzamelde gegevens niet met derden, behoudens een eventuele plicht daartoe.

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kan Caland Advocaten de websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de Consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om deze website of onderdelen daarvan te gebruiken.

 

Cookie Statement (UK)

Various cookies may be stored via this website. This concerns the website: www.caland.nl
Caland Advocaten will explain what cookies are, what they do, what kind of cookies are used on this website and why.

What is a cookie

A cookie is a small text file that is stored on your computer or other device used to visit a website (hereinafter all together: “computer”). Because a cookie is stored on your computer, the website server can recognise your computer. A cookie cannot launch programmes or spread viruses.

A cookie has a certain validity period starting on the moment it is stored on a computer. After the validity period has lapsed, the cookie will be deleted by your browser. For some cookies, the validity period is the duration of the browser session. Other cookies remain valid for a longer period so they can be recognized at a next visit to this website. In so far as Caland Advocaten collects personal data using cookies, it will process these personal data in accordance with its Privacy Statement.

Cookies on this website

Functional (necessary) cookies and analytical cookies are stored via this website.

Functional (necessary) cookies

Caland Advocaten is using a functional cookie that is necessary to enable navigation across the website. This cookie is only valid for the duration of your browser session.
These cookies can only be accessed by authorised persons to do so. Caland Advocaten does not share the data thus collected with third parties unless it has an obligation to do so.

Analytical cookies

Analytical cookies record how visitors use this website. This information may be used to analyse the use of this website and generate statistics. This enables Caland Advocaten to better understand its website visitors and improve the website using that knowledge.

Rejecting and deleting cookies

You can set up your browser in such a way that no cookies are stored, that you can accept or reject each cookie or such that all cookies are deleted when you close your browser. Useful information for managing cookies can also be found on the informative All About Cookies website.

Cookies are stored on every computer you use to visit this website. If you don’t want to receive any cookies at all, you should change the settings on all the computers you use.

Please note that if you reject and/or delete cookies, this will also affect the strictly necessary cookies. This may limit the options for using this website or parts thereof.