Disclaimer NL

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website (de “website”) van Caland Advocaten en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “informatie”) op of middels deze website.

Gebruiksvoorwaarden

 • Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Caland Advocaten die op verzoek worden toegezonden en die te vinden zijn op de website onder ‘algemene voorwaarden’.
 • Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de informatie zonder juridisch advies te vragen.
 • Caland Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  – schade in verband met het gebruik van de website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar deze website verwijst;
  – informatie, die zonder voorafgaand overleg met Caland Advocaten op de website wordt geplaatst.
 • De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Caland Advocaten.

Auteursrecht en merkenrecht

 • Caland Advocaten is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.
 • Toestemming wordt verleend om kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caland Advocaten niet toegestaan.
 • ” Caland Advocaten ” is een geregistreerd handelsmerk van Caland Advocaten.

Algemeen

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.

Disclaimer UK

These General Terms and Conditions of use (“Terms of Use”) are applicable to the use of this website (“website”) of Caland Advocaten and to any information provided or recommendation made (“information”) on or by means of the website.

Terms of use

 • The General Terms and Conditions of Caland Advocaten are applicable to any actionable relationship arising as a result of or in connection with the use of the website. The General Terms and Conditions of Caland Advocaten are available upon request and can also be found on this website under ‘General Terms and Conditions’.
 • The Information is provided for general information purposes only. The information is not intended to be legal advice. Users must not rely on the information without seeking legal advice.
 • Caland Advocaten does not accept liability for the following:
 • – any loss or other damage in connection with the use of or inability to access the website or the information, including loss or damage caused by a virus or by the inaccuracy or incompleteness of (i) the information, (ii) information provided on or by means of a website to which this website refers, or (iii) information provided on or by means of a website referring to this website;
 • – information placed on the website without consulting with Caland Advocaten beforehand.
 • A limitation or exclusion of liability within the meaning of this article does not apply to loss or damage resulting from deliberately reckless or intentional misconduct on the part of Caland Advocaten.

Copyright and trademark

 • Unless stated otherwise, Caland Advocaten is the owner or holder of all intellectual property rights with respect to the website and the information, including the copyright.
 • Permission is granted to view the website and the information and to make copies for personal use (including the storage, printing, reproduction and distribution of the Information), but the information must not be modified and a reference to these Terms of Use and the General Terms and Conditions must be included with any such copy. Any other use of the website and the information, including the creation of links (hypertext links and deep links), is not permitted unless Caland Advocaten has given its express consent in writing.
 • ” Caland Advocaten ” is a registered trademark of Caland Advocaten.

General

 • These Terms of Use are available in Dutch and English. In the event of a dispute about the Terms of Use, only the Dutch version and its meaning in the Dutch jurisdiction is binding.