ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CALAND ADVOCATEN

d.d. 01.01.2019

 1. De maatschap Caland Advocaten (hierna: “Caland”) is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73201820. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de praktijkvennootschappen die maat zijn in de maatschap Caland.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht verleend aan Caland, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht en gewijzigde en aanvullende opdracht, op alle diensten verricht door Caland en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Caland en de opdrachtgever en op de dienstverlening door Caland is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van geschillen tussen Caland en de opdrachtgever kennis te nemen.
 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artt. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Caland, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde maat of persoon wordt uitgevoerd. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Caland vrij om te bepalen wie van haar advocaten bij de uitvoering van de opdracht zal worden ingeschakeld.
 1. Als een opdracht wordt gegeven door of namens meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 1. De uitvoering van de opdrachten en de dienstverlening door Caland vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht en de dienstverlening door Caland geen rechten of aanspraken ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Caland en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en de dienstverlening verricht door Caland. Deze vrijwaring omvat de werkelijke juridische kosten die Caland zal maken in verband met zulke vorderingen door derden.
 1. Caland heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van door Caland in te schakelen derden zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Caland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Caland hierbij om door zulke derden gehanteerde algemene voorwaarden (met daarin) aansprakelijkheidsbeperkingen en – uitsluitingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Caland en de opdrachtgever kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen om met elkaar en met derden te communiceren en elkaar en derden te voorzien van documentatie en informatie. Partijen erkennen de risico’s die hieraan verbonden zijn, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, hacking, vertraging, verminking, virussen, schade aan software en hardware, etc. Caland is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van zulke communicatiemiddelen.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Caland is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Caland afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Caland komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat Caland in het kader van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht, zulks altijd tot een maximum bedrag van EUR 20.000 (excl. BTW) (zegge: twintigduizend euro). Aansprakelijkheid van Caland voor gevolgschade is geheel uitgesloten.
 1. Ingevolge art. 6.25 Verordening op de Advocatuur dient de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking te verlenen tot ten minste een bedrag ad EUR 500.000 per aanspraak. Onder de door Caland afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt dat bedrag EUR 1.000.000 per aanspraak. Het staat de opdrachtgever vrij om Caland bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk te verzoeken om in zijn dossier de verzekeringsdekking te verhogen boven EUR 1.000.000 (“Hogere Dekking”). Caland zal haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dan verzoeken om in dat concrete dossier de Hogere Dekking te verlenen. Indien de verzekeraar dat zal doen, zullen alle gemoeide meerkosten van de Hogere Dekking (hogere premie, etc.) voor rekening van de opdrachtgever zijn. Indien de opdrachtgever wil dat Caland met de behandeling van het dossier een aanvang neemt voordat de verzekeraar de Hogere Dekking heeft bevestigd, zal zulks geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever gebeuren. Dit artikel laat de aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 1. Uitsluitend Caland kan aansprakelijk worden gehouden. Alle en iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid van advocaten en/of personen werkzaam bij/voor Caland en/of de daarin deelnemende praktijkvennootschappen is steeds geheel uitgesloten. Om er zeker van te zijn dat er geen onduidelijkheid of twijfel kan bestaan over het doel en de strekking van dit artikel wordt dat doel en die strekking hierbij nader toegelicht: slechts Caland (en niet de individuele advocaten en/of personen werkzaam bij/voor Caland en/of de daarin deelnemende praktijkvennootschappen) kan aansprakelijk worden gehouden en/of aansprakelijk zijn voor schade en vorderingen. Elke vordering jegens, alsmede de (persoonlijke) aansprakelijkheid van de partijen genoemd in art. 15 A tot en met G hieronder, is geheel uitgesloten.
 1. Alle vorderingen en schadevergoedingsvorderingen op Caland vervallen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en met Caland als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht en/of overeenkomst. Alle vorderingen op Caland vervallen in ieder geval na het enkele verloop van 18 maanden na declaratiedatum van de laatst door Caland in het desbetreffende dossier verzonden declaratie.
 1. Behoudens andersluidende afspraak, worden de declaraties van Caland per e-mail aan de opdrachtgever verzonden. Iedere declaratie van Caland dient zonder recht van inhouding en verrekening te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en over het gedeclareerde bedrag de wettelijke (handels-) rente als omschreven in artikel 6:119 a BW is verschuldigd.
 1. Op grond van de geldende regelgeving (daaronder de Wet te Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) is Caland verplicht om de opdrachtgever te identificeren en onder omstandigheden om ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden (dit laatste zonder de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen). Door het geven van de opdracht bevestigt de opdrachtgever dat hij op de hoogte is van deze regelgeving en geeft hij toestemming voor de uitvoering van deze regelgeving.
 1. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt voor en ten behoeve van Caland alsmede voor en ten behoeve van (voormalige en huidige):
 1. in Caland deelnemende praktijkvennootschappen en hun (direct en indirect) aandeelhouders;
 2. individuele bij/voor Caland werkzame advocaten en werknemers;
 3. personen anderszins werkzaam voor of via Caland;
 4. derden ingeschakeld door Caland;
 5. personen voor wier handelen of nalaten Caland (op welke grondslag ook) aansprakelijk wordt gehouden of aansprakelijk is of kan zijn;
 6. de Stichting Beheer Derdengelden Caland Advocaten en haar bestuurders en daarvoor werkzame personen;
 7. de erfgenamen en rechtsopvolgers (al dan niet onder algemene titel) van de bovengenoemde partijen.

Ten opzichte van de bovengenoemde partijen geldt dit beding als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding zoals bedoeld in (thans) art. 6:253 lid 4 BW.

 1. Partijen komen overeen dat Caland de partij is die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst van opdracht verricht, en dat de woonplaats van Caland in Rotterdam, Nederland is.
 1. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CALAND ADVOCATEN

dated 01.01.2019

 1. Caland Advocaten (hereafter: “Caland”) is a partnership of limited liability companies (herafter: ‘the Partners”). Caland is established in Rotterdam and registered with the Chamber of Commerce under number 73201820. A list of the Partners of Caland will be provided on request.
 1. These Terms and Conditions shall apply to all assignments to Caland, including follow-up assignments and changed and/or subsequent assignments, to all services rendered by Caland, and to all legal relationships arising from and/or relating to these assignments and/or services. The applicability of any other (general) conditions is hereby expressly excluded and repudiated.
 1. Dutch law applies to the legal relationship between Caland and the client and to the services rendered by The Court of Rotterdam shall have exclusive jurisdiction to hear disputes between Caland and the client.
 1. All assignments are only accepted and performed by Caland, with the express exclusion of articles 7:404 and 7:407 (2) of the Dutch Civil Code, even if it is the express or implied intention that the assignment will be performed by a specific Partner or individual. Unless it was agreed with the client that an assignment shall be performed by a specific Partner or individual, Caland shall be free to decide whom of its lawyers shall be involved in the performance of the assignment.
 1. If an assignment is given by or on behalf of multiple clients, all clients shall be jointly and severally bound by these Terms and Conditions and shall be jointly and severally liable for the obligations arising from and/or connected to the assignment.
 1. Assignments shall be performed and services shall be rendered by Caland exclusively for and on behalf of the client. Third parties cannot derive any rights or expectations from the performance of assignments or the rendering of services by Caland. The client shall indemnify Caland and all persons working for or acting on behalf of Caland or involved in performing the assignment, and shall hold Caland and all persons working for or acting on behalf of Caland or involved in performing the assignment harmless, against any claims by third parties arising from or in any way connected to the performance of the assignment and the services rendered by This indemnification includes the actual legal costs and expenses (to be) suffered by Caland and all persons working for or acting on behalf of Caland or involved in performing the assignment, in respect of the aforementioned claims by third parties.
 1. Caland shall be entitled to engage third parties in performing the assignment. Caland’s selection of such third parties to be engaged shall, if possible, take place in consultation with the client. Caland shall not be liable for any failures or defaults by such third parties. The client hereby authorizes Caland to accept, on behalf of the client, the terms and conditions of those third parties including any limitation or exclusion of liability contained in such terms and conditions.
 1. Caland and the client may use electronic or digital means to communicate with each other and third parties, including for the provision of documents and information. Caland and the client acknowledge the risks associated with these means, including but not limited to interception, hacking, manipulation, delay, mutilation, virus infection, damage to software and hardware etc. Caland shall not be liable for damage as a result of or connected to the use of the above (electronic or digital) means.
 1. Any liability of Caland shall be limited to the amount paid out for the matter concerned under the professional liability insurance concluded by Caland, to be increased with the amount which according to the professional liability insurance shall be for Caland’s own risk. If for whatever reason no compensation is paid under the aforementioned insurance, any and all liability shall be limited always to the amount billed by Caland for the assignment concerned, which amount shall in any case be limited to a maximum amount of EUR 20,000 (excluding VAT) (SAY: twentythousand euro’s). Any and all liability of Caland for consequential damage is excluded.
 1. Pursuant to article 6.25 of the Advocates’ Directive (in Dutch: Verordening op de Advocatuur) the professional liability insurance must insure professional liability up to an amount of EUR 500,000 per claim in an event. Under the professional liability insurance taken out by Caland this amount is EUR 1,000,000 per claim in an event. The Client may request Caland in writing to increase the level of insurance above EUR 1,000,000 (“Increased Cover”). Caland shall then request its professional liability insurers to cover its professional liability in the relevant case until the level of the Increased Cover. If the professional liability insurer is prepared to do that, all additional costs concerned with the Increased Cover (increased premium, etc.) will be for the account of the Client. In the event that the Client requires Caland to commence work on a case before the Increased Cover is in place, such shall be done solely for the risk and account of the Client. This clause is without prejudice to the exclusions and limitations of liability in these General Conditions.
 1. Only Caland can be held liable by the client. Any and all (personal) liability of lawyers and/or persons working for Caland and/or its Partners is always excluded in full. To ensure that no doubt can exist regarding the meaning and intent of this article that meaning and intent is hereby further explained: only Caland (and not the individual lawyers and/or persons working for/via Caland and/or its Partners) can be held liable or be liable for damage and for claims. All claims against and the (personal) liability of the parties named in article 15 A up to and including G here below is completely excluded.
 1. Any claim for compensation against Caland shall lapse 12 months after the client became aware or should reasonably have become aware of his loss and with Caland’s possible liability, unless such claim will lapse or become time barred earlier pursuant to the applicable law and/or agreement/assignment. All claims against Caland shall in any case lapse 18 months after the invoice date of the last invoice sent by Caland in the matter concerned.
 1. Except where agreed otherwise, Caland’s invoices will be sent to the client by e-mail. Each invoice of Caland must be paid without any right of deduction or set-off within 14 days after the date of the invoice, failing which the client shall be in default without a notice of default being necessary and the legal (commercial) interest charge as set out in article 6:119a of the Dutch Civil Code shall be due.
 1. Pursuant to prevailing legislation (including the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing) Caland must verify the identity of the client and in certain circumstances report unusual transactions to the authorities (the latter without informing the clients of same). By giving the assignment the client confirms that he is aware of this legislation and the possible consequences of same and grants his permission for this legislation being implemented / complied with.
 1. The terms and conditions in these Terms and Conditions have been made and stipulated for and for the benefit of Caland as well as for and for the benefit of (former and current):
 1. Partners of Caland including their (direct and indirect) shareholders;
 2. Lawyers and other individuals working for and/or employed by Caland;
 3. Individuals working for or via / through Caland in another form or manner;
 4. Third parties engaged by Caland;
 5. Individuals for whose acts or omissions Caland is (held) liable or could be (held) liable on whatever legal grounds;
 6. the Stichting Beheer Derdengelden Caland Advocaten and its directors and the individuals working for and/or employed or engaged by them;
 7. the heirs and legal successors (regardless the title of succession) of all the above mentioned parties.

The provision in this article serves as an irrevocable third party stipulation purporting to create rights for third parties, in particular for the above mentioned parties, without any consideration (“om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding”) as referred to (at present) in article 6:253 (4) of the Dutch Civil Code.

 1. Parties agree that the characteristic performance of the contract for the supply of legal services is effected by Caland and that the habitual residence – domicile of Caland is Rotterdam, the Netherlands.
 1. The wording in Dutch of these Terms & Conditions shall prevail over the wording in the English and/or any other language of these Terms & Conditions.