Milieu

Privaatrechtelijke milieuaansprakelijkheid, strafrechtelijke milieuaansprakelijkheid, bestuursrechtelijke milieuaansprakelijkheid, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, bestaande bedrijvigheid, buren in een woonwijk, havenbedrijven, (container)terminals, zee- en binnenvaartschepen, iedereen heeft en krijgt te maken met milieuregels. Caland Advocaten beschikt over veel ervaring met werken, adviseren en procederen over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer), de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming (Flora- en faunawet, Boswet, Natuurbeschermingswet 1998), Natura 2000 gebieden, Programma Aanpak Stikstof (PAS), de Wet geluidhinder, de Waterwet, het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi en Revi), het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo), IPPC bedrijven, geur, afval, vervoer van gevaarlijke stoffen en explosieven alsmede brandveiligheid (PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), European Regulation for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals (REACH), Wet voorkoming verontreiniging door schepen, asbestbranden, olielozingen, chemische branden, kostenverhaal bij blussen door de brandweer, Wet economische delicten (Wed), etc.

Caland Advocaten heeft als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland de gecombineerde specialistische kennis van zee- en binnenvaart, bestuursrecht en milieurecht in huis. Raadpleeg ons tijdig en voorkom dat u achter de feiten aan loopt!