Bestuursrecht en bestuursstrafrecht

Bedrijven, overheden en particulieren kunnen bij Caland Advocaten terecht voor alle juridische zaken waarbij een overheid direct of indirect is betrokken. Of het nu de Rijksoverheid (ministers en staatssecretarissen, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst), provincies (gedeputeerde staten en provinciale staten), waterschappen (Hoogheemraadschappen, dagelijkse besturen, dijkgraven), gemeenten (colleges van burgemeester & wethouders, gemeenteraden, burgemeesters), gemeenschappelijke regelingen (openbare lichamen), havenschappen (havenbedrijven) en/of andere (semi)overheden betreft, Caland Advocaten spreekt de taal van zowel ondernemers als overheden en is bekend met de relevante juridische aspecten. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet economische delicten (Wed), de Grondwet, Provinciewet, Gemeentewet, Waterschapswet, bezwaar- en beroep, toezicht, handhaving, bestuurlijke boetes, bestuursdwang, lasten onder dwangsom, kostenverhaal, subsidies, nadeelcompensatie, schadevergoeding, onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad, contracteren met de overheid, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Caland Advocaten is er meer dan mee bekend.

Caland Advocaten: uw juridisch adviseur voor bestuursrechtelijke aspecten van bouwen, milieu, onderwijs, zee- en binnenvaart en haven & handel.